مقایسه کشیدن چوب به بالا وپایین دامنه با اسکیدر

نویسنده

چکیده

پایین بودن تراکم طولی جاده و قرارداشتن آن در بالای دامنه، سبب محدودیت فعالیت اسکیدرها می‌شود، درنتیجه اسکیدر حجم کمتری از چوب را با صرف مدت زمان طولانی‌تری ازمنطقه قطع خارج می‌کند. برای مقایسه کشیدن چوب به بالاوپایین دامنه دو پارسل که آماده خروج چوب بودند، انتخاب واجزای خروج چوب با روش زمان‌سنجی (Time Study) پیوسته ازمحل قطع تا دپو و بالعکس اندازه‌گیری شده، وباسیستم نرم‌افزار کامپیوتری (Excel) نمودار آن رسم شد. داده‌ها از طریق معادله رگرسیون دومتغیره که فاصله چوبکشی به‌عنوان متغیر مستقل X و زمان، هزینه چوبکشی ومیزان تولید متغیر وابسته Y در نظرگرفته شد. کل حجم چوب خارج شده به بالاوپایین دامنه به ترتیب در 16 ساعت 200 و در 11 ساعت 258 مترمکعب بوده است. متوسط چوب خارج شده در هر ساعت به ترتیب 5/12 و 5/23 مترمکعب به‌دست آمد. متوسط حجم چوب خارج شده درهرنوبت چوبکشی به ترتیب 2/3 و5 مترمکعب بود. متوسط حجم چوب خارج شده در هر روز به ترتیب 34 و 43 مترمکعب به‌دست آمد. حداکثرحجم چوب خارج شده در هر نوبت چوبکشی به ترتیب 6و5/8 مترمکعب بود. با افزایش فاصله چوبکشی در هر دو پارسل زمان خروج چوب افزایش می‌یابد، با این تفاوت که درشیب مثبت حداکثر زمان خروج چوب نسبت به شیب منفی دوبرابرمی‌شود و هزینه چوبکشی نیز در شیب مثبت بیشتر از شیب منفی و میزان تولید درشیب مثبت کمتراز شیب منفی است

کلیدواژه‌ها