بررسی اثر کندسوز کننده ها (مخلوط مونوآمونیم فسفات و بوراکس؛ مینالیت و پیرزوت) بر روی چوب افرا (Acer insigne Boiss)

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه امکان استفاده از سه نوع ماده شیمیایی کند سوز کننده برای چوب افرا بررسی و خواص مقاومت به آتش؛ خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه های آزمونی اشباع شده با این مواد مطالعه شد و رد نهایت با خواص نمونه های خام مقایسه گردید. در این مطالعه سه ماده کندسوزکننده بنام مونوآمونیم فسفات +بوراکس؛ مینالیت و پیرزوت هر یک در سطح غلظت 5؛8و12 درصد انتخاب شدند. انتقال و پخش شعله به وسیله یک نازل آتش به قطر 2؛3و5 متر انجام شد. از ترکیب سطوح عوامل متغیر در مورد اندازه گیری خواص مربوط به مقاومت آتش 27 تیمار و در مورد اندازه گیری خواص فیزیکی .و مکانیکی 9 تیمار حاصل شد که در هر تیمار 5 تکرار در نظر گرفته شده است. تهیه نمونه های آزمونی مربوط به اندازه گیری خواص مقاومت به آتش بر طبق استاندارد JISA-1322 صورت گرفت و سپس با استفاده از دستگاهی که مطابق استاندارد BS476 ساخته شده بود؛ بر روی نمونه ها آزمون آتش انجام گرفت. نمونه های آزمونی مربوط به اندازه گیری خواص فیزیکی و مکانیکی نیز طبق استانداردهای مربوطه تهیه و آزمایش شدند. در بررسی خواص مقاومت به آتش: درصد کاهش وزن؛ زمان رسیدن به نقطه اشتعال؛ دوام شعله بعد از برداشتن نازل آتش؛ سرعت گدازش بعد از برداشتن نازل آتش و درصد سطح کربونیزه شده (ذغالی شده) مطالعه شدند. در بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی؛ مقاومت در برابر فشار موازی با الیاف؛ مقاومت خمشی و درصد هم کشیدگی حجمی (کلی) اندازه گیری شدند. از نظر درصد کاهش وزن؛ نتایج به دست آمده نشان می دهند که نمونه های اشباع شده با مینالیت و پیروزت به ترتیب دارای کمترین و بیشترین درصد کاهش وزن هستند و تیمار با مخلوط مونوفسفات آمونیم و بوراکس دارای درصد کاهش وزن نزدیکی با تیمار مینالیت است ولی در مقایسه با نمونه خام اختلاف فاحشی وجود دارد. درمورد دیگر ویژگی های اندازه گیری شده از نظر خواص مقاومت به آتش در بین این مواد؛ مخلوط مونوفسفات آمونیم و بوراکس بهترین نتایج را ارایه نموده است. با افزایش غلظت؛ ویژگی های مورد اندازه گیری بهبود می یابد و به طور کلی می توان گفت بهترین ماده برای کندسوزکردن نمونه ها؛ مخلوط مونوآمونیم فسفات با بوراکس با غلظت 12 درصد است. در بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی نشان می دهد که مخلوط مونوآمونیم فسفات با بوراکس با غلظت 12 درصد است. در بررسی خواص مکانیکی و فیزیکی نشان می دهد که مخلوط مونوآمونیم فسفات و بوراکس در مقایسه با دو ماده دیگر دارای مقاومت در برابر فشار موازی الیاف و مقاومت خمشی بالاتری هستند.

کلیدواژه‌ها