بررسی آثار ماده لاک بالزام Lac- Balsam در حفاظت زخم های درختان چنار و کاج از آلودگی قارچی

نویسندگان

چکیده

برای مطالعه اثر ماده حفاظتی لاک بالزام در آلودگی قارچی درختان؛ تعداد 30 اصله درخت چنار Platanus orientalis و 16 اصله درخت کاج Pinus eldarica به عنوان نمونه در محوطه دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی کرج انتخاب شد. در انتخاب نمونه ها مشابه بودن شرایط محیطی و زیستی؛ شرایط سنی؛ ارتفاع و قطر تنه درخت ها مورد توجه قرار گرفت. روی تنه هر یک از نمونه ها در ارتفاع 30/1 از سطح زمین (قطر برابر سینه) دوبرش دایره ای شکل با قطر 6 سانتی متر ایجاد و پوست آنها تا لایه کامبیوم به طور کامل برداشته شد. یکی از برش با ماده حفاظتی لاک بالزام به طور کامل آغشته شد و برش دیگر در روی تنه به عنوان شاهد و کنترل بدون آغشته شدن باقی ماند. انتخاب نمونه ها و برش ها در نیمه اول فروردین ماه 1380 (شروع رویش گیاهی) و قطعه برداری از نمونه ها در نیمه دوم آبان ماه 1380 (پایان رویشی گیاهی) انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج آزمایش ها نشان می دهد که از نظر مقدار آلودگی قارچی بین دو گونه چنار و کاج مشاهده می شود و در گونه چنار قارچ از نوع (Moniliaceae) بیشتر دیده می شود. نوع برش های باز (بدون آغشته) و بسته (با آغشته) مقدار آلودگی قارچی را مشخص نمی کند.

کلیدواژه‌ها