ایجاد روشی برای شناسایی و ثبت سیستم های موجود اگروفارستری مطالعه موردی: استان کهکلویه و بویر احمد

نویسندگان

چکیده

نظر به اینکه مطالعات اگروفارستری در ایران بسیار محدود است؛ برای ایجاد بستری برای مطالعات اگروفارستری؛ شناسایی سیستم های موجود لازم بود؛ با توجه به ویژگی های استان کهکیلویه و بویراحمد از این نظر؛ شناسایی سیستم ها در این استان متمرکز شد. برای این منظور مسافرت های فراوانی در سرتاسر استان انجام گرفت و سعی شد سیستم های مهم شناسایی و ویژگی های آنها ثبت شود. به عنوان مبنا برای ثبت اطلاعات سیستم ها از روش Carlowitz 1989 در ثبت استاندارد فناوری اگروفارستری استفاده شد؛ اما این روش بسیار خلاصه بوده و در بسیاری از موارد با وضعیت های موجود انطباق نداشت. به این دلیل اصول کارلویتز بسط داده شد و فرمی تهیه شد که در یک فرآیند تکرارپذیر اصلاح شده و سیستم ها توصیف شدند. از کتاب توصیف؛ تشخیص و طراحی نیز که دیدگاه های مرکز بین المللی تحقیق بر روی اگروفارستری را در توصیف کاربری زمین نشان می دهد؛ در طراحی این روش کمک گرفته شد. در نهایت به طور کلی سیستم های اگروفارستری استان کهکیلویه و بویراحمد مطابق نظر (Nair, 1985) در سه دسته گروه بندی شد و سپس این سیستم ها بر اساس شرایط اقلیمی و اکولوژیکی؛ سطح فناوری و وضعیت های اقتضادی- اجتماعی طبقه بندی گردید.

کلیدواژه‌ها