بررسی رده بندی و تهیه نقشه خاک بخشی از زمین های دشت ورامین با استفاده از پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای سنجنده T.M

نویسندگان

چکیده

دراین مطالعه؛ پرداش رقومی تصاویر ماهواره ای حاصل از سنجنده T.M برای انجام برخی مطالعات خاکشناسی و نهایتاً تهیه نقشه های واحدهای خاک استفاده شده است. این منطقه بخشی از زمین های دشت ورامین و حوضه رودخانه جاجرود را در رمی گیرد؛ به گونه ای که رودخانه پس از ورود به آن در سرتاسر دشت پخش می شود. با توجه به داده های نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به منطقه مورد بحث؛ مقدار متوسط بارندگی سالیانه در منطقه بین 140 تا 150 میلی متر و متوسط دما حدود 18 درجه سانتی گراد است. خاک های مورد بررسی؛ طبق رده بندی به روش آمریکایی (USDA, 1999) در دو رده انتی سول ها و اربدی سول ها و بر اساس روش فائو عمدتاً جزء Cambisols, Fluvisols و برخی واحدها در Solonchaks, Gypsisols, Calcisols جای می گیرند. برای تهیه نقشه های واحدهای خاک از روش طبقه بندی نظارت شده بیشترین احتمال استفاده شد. نسبت توافق بین این نقشه و نقشه مرجع تهیه شده با روشهای سنتی؛ 82% و ضریب کاپای آن 75% است. با مطالعه جدول خطای حاصل از این دو نقشه نتیجه می گیریم که از بین 12 واحد نقشه خاک به دست آمده؛ واحد خاک 9 از 7 (یعنی به ترتیب Calcaric Fluvisols و Cambisols Calcaric) به خوبی از یکدیگر تفکیک نشده اند. وجود درصد سیلت زیاد در افق سطحی که انعکاس طیفی بالای خاک را به دنبال دارد سبب می شود که هنگام پردازش عکس ها؛ با پدیده شوری که انعکاس طیفی بالایی دارند؛ مشابه بوده و اشکالاتی را در تجزیه و تحلیل داده ها به ویژه طبقه بندی تصویر به وجود آورد.
این تحقیق پیشنهاد می کند که در مطالعات گوناگون خاکشناسی در کنار انتخاب باندهای طیفی مناسب؛ از عکس های تهیه شده در زمانی که زمین ها پوشش گیاهی ندارند؛ استفاده شود. همچنین می توان به طور همزمان عکس های دارای پوشش گیاهی و بدون آن را به کار برد. در ضمن برای پرهیز از تداخل پدیده های متفاوتی که دارای انعکاس طیفی مشابهی در تجزیه و تحلیل های رایانه ای هستند؛ جدا دارد که عکس های تهیه شده توسط سایر سنجنده ها از قبیل سنجند ههای ماهواره SPOT فرانسه و یا IRS هندوستان و نیز سایر روشهای طبقه بندی از قبیل طبقه بندی بر مبنای موقعیت مکانی (مختصاتی) پدیده ها( به جای طبقه بندی بر اساس تفاوت انعکاس طیفی) نیز بررسی و مطالعه شود.

کلیدواژه‌ها