بررسی خواص راستایی تخته خرده چوب به وسیله روش استاتیک واکوستیک

نویسندگان

چکیده

ویژگی های راستایی سه نوع تخته خرده چوب ساخت داخل به وسیله نسبت سرعت های اولتراسونیک ‹موج طولی وموج عرضی›،مدول الاستیسیته استاتیک و تغییر ناپذیری صوتی مورد مطالعه قرار گرفت. سرعت امواج اولتراسونیکدرجهات اصلی تخته خرده چوب به وسیله روش عبوری اندازه گیری شد .مدول الاستیسیتهاستاتیک در جهت موازی و عمود بر جهت ساخت روش خمش با چهار نقطه بار گذاری تعیین شد و خواص راستایی تخته ها به وسیله نسبت سرعت های اولتراسونیک ومدول های الاستیسیته در جهت های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شد .نتایج نشان میدهند که سرعت امواج اولتراسونیک در تخته خرده چوب متاثر از نحوه جهت یابی خرده چوب هاست،طوری که بیشترین سرعت امواج اولتراسونیک در جهت ساخت تخته‹موازی با جهت خرده چوب ها›و کمترین آن در جهت ضخامت مشاهده شده است .به دلیل تاثیر ساختمان تخته خرده چوب بر سرعت امواج اولتراسونیک،خواص راستایی تخته خرده چوب را می توان به وسیله نسبت سرعت های اولتراسونیک در جهات مختلف توضیح داد .روش های مختلف تخمین شدتهر سونا یکسانی به وسیله اولتراسونیک و روش استاتیک همگرایی خوبی را نشان می دهد .

کلیدواژه‌ها