بررسی اثر جرم مخصوص گونه چوبی بر روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر‹سخت،سبک›

نویسنده

چکیده

برای بررسی اثر جرم مخصوص گونه چوبی برروی ویژگی های فیزیکی ومکانیکی تخته فیبر سبک و نیز تخته فیبر سخت ،نمونه های مورد نیاز برای هر دو نوع تخته از کارخانه هایفیبر بابلسر‹با ترکیب 95 درصد جوب های با جرم مخصوص زیاد و 5 درصد چوب های با جرم مخصوص کم،وفیبر ایران‹باترکیب 95 درصد چوب های با جرم مخصوص کم و5 درصد چوب های با جرم مخصوص زیاد›تهیه شدند.خمیر الیاف وتخته های تهیه شده از آنها در دو کارخانه در شرایط یکسان آماده شده بودند .ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته فیبر سخت و ویژگی های صوتی تخته فیبر سبک‹عایق›مورد نظر در شرایط یکسان اندازه گیری تعیین شدند .نتایج این بررسی نشان میدهد که ضریب جذب صوت تخته فیبر سبک حاوی 95 درصد الیاف چوب های با جرم مخصوص کم بین 7/1 تا 6/5 برابر ضریب جذب صوت تخته های حاوی 95 درصد الیاف جوب های با جرم مخصوص زیاد است .ویژگی های مکانیکی ‹مقاومت به خمش ،مقاومت به کشش موازی و عمود بر سطح تخته › تخته فیبر سخت تهیه شده از الیاف چوب های با جرم مخصوص زیاد بین 4/1 تا7/1 برابر ،جذب آب 3/7 درصد و واکشیدگی ضخامت آنها 8/0 درصد بیشتر از تخته فیبر سخت وچوب های با جرم مخصوص زیاد برای ساخت فیبر سخت مناسب تر هستند.

کلیدواژه‌ها