بررسی تغییرات ویژگی های فیزیکو شیمیایی و میکرو مورفولوژی خاک جنگل های طبیعی تبدیل شده به شالیزارها در منطقه فومنات گیلان

نویسندگان

چکیده

امروزه بخش عمده ای از جنگل های شمال ایران به شالیزار تبدیل شده اند. با توجه به شرایط ویژه کشت برنج دراین مناطقژژ،تبدیل جنگل به شالیزارها موجب تغییراتی در ویژگی های فیزیکوشیمیاییو میکرومورفولوژی این خاک ها می شود. این مطالعه سعی کرده است تغییرات یاد شده را در منطقه فومنات مشخص کند .مقایسه تغییرات یاد شده بر اساس حفر یک زوج پدون درمحدوده جنگلی و شالیزار به فاصله ی کمتر از پنجاه متر از یکدیگر در هر ناحیه انجام شد .پس از مطالعه صحرایی و تعیین ویژگی های فیزیکی و شیمیایی نمونه ها،ویژگی های میکرومورفولوژی خاک با تهیه مقاطع نازکنمونه های دست نخورده خاک و بررسی آنها در زیر میکروسکوپ پلاریزان ،مشخص شدند سپس مورد مقایسه قرار گرفتند. تغییرات ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک عمدتاً شامل کاهش مواد الی ،تغییر در نوع و مقدار حفرات،بروز وضعیتکاهش ،تراکم بخش عمقی خاک و تخریب ساختمان خاک است .در مطالعات تغییرات میکرومورفولوژیخاک به طور کلی ،نودول های اشباع شده سزکویی اکسید ،پرشدگی حفرات ازفری آرجیلان ها وایجاد شرایط مساعد برای تشکیل فراجی پن رادر برمیگیرد.بنابراین تبدیل جنگل ها به شالیزار در منطقه فومنات موجب تغییراتی در خاک میشود که در بسیاری موارد حتی امکان جنگل کاری مجددبا گونه های اولیه را غیر ممکن میکند .

کلیدواژه‌ها