بررسی وتعیین روش آماربرداری بهینه در جنگل های ارسباران

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سعی گردید یک روش بهینه آماربرداری برای کسب اطلاعات از توده های جنگلی طبیعی ارسباران بررسی و معرفی گردد .به این منظور با استفاده از یک شبکه آماربرداری منظم تصادفی به ابعاد 300*150 متر تعداد 140 قطعه نمونه در سه روش آماربرداری با قطعات نمونه دایره ای ،مستطیلی و خط نمونه از منطقه حفاظت شده ارسباران برداشت شد و سه مشخصه سطح مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار و زمان برداشت در قطعات نمونهو خط نمونه ها مدنظر قرار گرفت .آزمون دانکن وآزمون t نشان داد که بین میانگین سطح مقطع برابر سینه و تعداد درختان در هکتار محاسبه شده از سه روش یاد شده اختلاف معنی داری وجود ندارد اما میانگین زمان برداشت قطعات نمونه دایره ای،مستطیلی و خط نمونه ها اختلاف معنی داری را نسبت به هم نشان می دهد .سپس به منظور تعیین روش آمار برداری بهینه از رابطه E^2%*T‹1982...MILLER.B.Husch › استفاده شد که در آن E% درصد اشتباه آمار برداری در سطح اطمینان معین و ‹T› زمان برداشت نمونه ها می باشند .در نهایت آماربرداری با به کارگیری خط نمونه به عنوان روش آماربرداری بهینه در جنگل های ارسباران معرفی گردید .

کلیدواژه‌ها