مقایسه روش آمار برداری سیستماتیک تصادفی با قطعات نمونه دایره ای و روش ترانسکت از نظر دقت و هزینه در جنگل های بلوط غرب

نویسندگان

چکیده

در این بررسی جهت ارائه روش بهینه از نظر دقت و هزینه در آماربرداری جنگل های بلوط غرب ،روش سیستماتیک –تصادفی با قطعات نمونه دایره ای ‹روش معمول در منطقه›وروش ترانسکت‹روش آماربرداری در جنگل های تنک‹زبیری 81››برای مقایسه انتخاب شد .مشخصه های مورد بررسی ،تعداد در هکتار ،سطح تاج پوشش وسطح مقطع برابر سینه‹مشخصه های مناسب برای آن جنگل ها ›انتخاب شد .با توجه به کلیه شرایط
شبکه ای به ابعاد 100* 100 متر طراحی ودر روش سیستماتیک-تصادفی با قطعات نمونه دایره ای،مساحت قطعات نمونه،20 آری ودر روش ترانسکت،طول خط نمونه ها 50 متر انتخاب شد .برای مقایسه نتایج روش های نمونه برداری با پارامتر های واقعی جامعه آماری،منطقه ای به مساحت 03/37 هکتار آمار برداری صد در صد شد،نتایج حاصل از مقایسه به صورت زیر میباشد :میانگین مشخصه های مورد بررسی در روش های نمونه برداری به میانگین واقعی ‹حاصل از آمار برداری صد درصد ›نزدیک بوده ونتایج آزمون کولموگرف-سمیرنف
برای مقایسه تعداد در هکتار واقعی در طبقات سطح مقطع وطبقات سطح تاج در آمار برداری صد در صد و مقدار برآوردی آن در نمونه برداری نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین این فاکتورها وجود ندارد ضمناً در کلیه حالت ها ،حدود اعتماد محاسبه شده ،میانگین واقعی جامعه را دربرمی گیرد.با این حال به علت جامعه ناهمگن منطقه وتعداد کم قطعه نمونه درصد اشتباه آمار برداری در کلیه حالت ها ودر هر رو روش نمونه برداری بیش از مقدار قابل قبول ‹10 درصد›است .برای مقایسه دو روش نمونه برداری ،ازنظر زمان ،زمان کل آمار برداری روش ترانسکت ‹714دقیقه›به مراتب کمتر از زمان کل آماربرداری روش سیستماتیک –تصادفی با قطعات نمونه دایره ای ‹3027 دقیقه›است ؛ولی از لحاظ دقت،اشتباه آمار برداری برای برآورد میانگین مشخصه های مورد بررسی در روش سیستماتیک-تصادفی با قطعات نمونه دایره ای از روش ترانسکت کمتر بوده است .برای ارزیابی بهتر دو روش از مقایسه حاصل ضرب مجذور دقت در زمان کل آماربرداری ^2*T‹%E› استفاده شده که در کلیه حالت ها این ضریب برای روش ترانسکت کمتر بوده است.

کلیدواژه‌ها