بررسی محدوده اصفهان از نظر نوع محیط رسوبی وتغییرات مسیر زاینده رود در آن

نویسنده

چکیده

این تحقیق به منظور تعیین نوع محیط رسوبی محدوده شهر اصفهان و نقش زاینده رود در ایجاد آن انجام شده با استفاده از اطلاعات زمین شناسی و رسوب شناسی نشان داد ،محدوده اصفهان از نظر محیط رسوبی یک محیط رودخانه ای بوده و از نظر مرفولوژی یک پشته یا سد رسوبی میان رودخانه ای می باشد .زاینده رود در گذشته پس از ورود به محدوده اصفهان ،به علت کاهش شیب ،عریض شدن ناگهانی و برخورد با کوه های انرژی اتمی به دو شاخه تقسیم شده و با رسوب گذاری بیشتر در قسمت پیشانی کوه ها ،باعث تشکیل این مرفولوژی شده است .در نقشه تو پوگرافی اصفهان یک تالوگ دربخش شمالی آن دیده میشود .بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان داد این تالوگ مسیر شاخه قدیمی زاینده رود در این محدوده است این شاخه قدیمی که علت آن ذکر شد ،در حال حاضر قطع بوده و بررسی ها نشان داد که انقطاع آن به دلیل افزایش بار رسوبی رودخانه و بالا آمدن کف بستر بوده است

کلیدواژه‌ها