استفاده از آرد گال به عنوان فیلر چسب فنل فرم آلدئید در ساخت تخته لایه

نویسندگان

چکیده

در این بررسی از آرد گال مازوج که دارای درصد بالایی از تانن هیدرولیز شدنی می باشد به عنوان فیلر چسب فنل فرم آلدئید (PF) در ساخت تخته لایه استفاده شدهاست. مقدار فیلر , زمان چسب زنی تا پرس , درجه حرارت و زمان پرس عوامل متغیر این بررسی بودند.
برای مطالعه کیفیت چسبندگی حاصل از اتصال نوع CBR استاندارد BS استفاده شد. طبق این استاندارد مقاومت برشی در سطح اتصال چسب به همراه درصد شکست چوب اندازه گیری شده واثرات مستقل ومتقابل عوامل متغیر بر این دوفاکتور مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج این بررسی نشان می دهند با افزایش مقدار فیلر کیفیت چسبندگی چسب PF کاهش یافته و در شرایط مورد مطالعه تنها مقدار فیلر 15 درصد کیفیت چسبندگی مطابق استاندارد BS ایجاد می کند و مصرف بیش از آن توصیه نمی شود. همچنین تیمارهای برتر در زمان چسب زنی تا پرس بالاتر اتفاق افتاده اند.

کلیدواژه‌ها