مطالعه نحوه رویاندن بذر وتکثیر گونه بارانک (Sorbus torminalis) در غرب جنگلهای خزری

نویسنده

چکیده

به منظور مطالعه نحوه رویاندن بذر و تکثیر گونه بارانک چهار ایستگاه مطالعاتی شامل سه پایگاه کوهستانی و یک پایگاه جلگه ای انتخاب گردید. هدف از این تحقیق ارائه مناسب ترین شیوه کاشت بذر گونه بارانک با در نظر گرفتن فاکتورهای متغیر اکولوژیک شامل ارتفاع از سطح دریا, نوع خاک پوششی و شرایط نگهداری بذر تا هنگام کاشت تحت شرایط تیمارهای متفاوت بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که تیمارهای مختلف با یکدیگر در سطح 001/0 P= اختلاف معنی داری دارند. نتایج آزمون دانکن نشان داد که با استفاده از تیمار A ( کاشت بذر بدون شفت , لایه گذاری در هوای آزاد و با پوشش خاکبرگ جنگلی سرنده شده) و همچنین تیار B ( کاشت بذر بدون شفت با استراتیفیکاسیون سرد و پوشش خاکبرگ جنگلی سرنه شده) در چهار ایستگاه مورد تحقیق اختلاف معنی داری با حدود اعتماد 95% و خطای آزمون 05/0 P= وجود دارد.
در بین چهار ایستگاه , پایگاه کلاردشت با بیشترین میانگین تعداد در واحد سطح و ایستگاه شهر پشت ( پایگاه جلگه ای ) با کمترین تعداد در واحد سطح مشخص شدند.
در مجموع پایگاه کلاردشت با بکارگیری تیمار B از وضعیت مطلوبتری (کیفی و کمی ) نسبت به سایر ایستگاه هت برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها