اندازه گیری نفوذ پذیری طولی چوب راش نسبت به مایع با استفاده از نمونه های با شکل غیر هندسی

نویسندگان

چکیده

در تکنیک های اندازه گیری نفوذ پذیری چوب , اصولی که بیشتر رایج می باشد, مشتمل بر اندازه گیری دبی مایع یا گاز در نمونه , به کمک اختلاف فشار موجود بین دو طرف نمونه است(4,6,11,13,14,15). برخی دبی را وارد نمونه و اختلاف فشار را اندازه گیری نموده اند(16). هدف از تغییر مداوم دستگاه های اندازه گیری موجود , افزایش دقت , کارایی , سادگی و عدم نشت مایع در آنها بوده است. در کلیه دستگاه های موجود یک محفظه نمونه وجود دارد که نمونه های استوانه ای یا مکعب مستطیل شکل با طول محدود و غیر قابل کاهش آن در طی آزمایش تهیه و در محفظه نمونه قرار می گیرند. در این نمونه ها , مایع از کل سطح مقطع که عمود بر جهت جریان است عبور می کند و بررسی مسیر حرکت چوب به طور دقیق امکان پذیر نمی باشد. از مزیت های دستگاه آزمایشی ساخته شده در این پژوهش برای اندازه گیری نفوذ پذیری طولی چوب به مایعات می توان به قابل اعتماد بودن اندازه گیری دبی بر روی نمونه هایی با ابعاد و اشکال مختلف با امکان کاهش طول نمونه و آماده سازی سطح جدید خروجی مایع بدون توقف تزریق مایع , امکان اندازه گیری همزمان دبی های ورودی و خروجی , تزریق مایع حاوی مواد رنگی و بررسی مسیر حرکت سیال در چوب و توسعه دقیق تر مدل های فیزیک – ریاضی برای نفوذ پذیری جهت طولی چوب اشاره کرد (10 و 9 و2).

کلیدواژه‌ها