کلیدواژه‌ها = تجزیه به مولفه‌های اصلی (PCA) و تجزیه خوشه‌ایی
بررسی تنوع فنوتیپی جمعیت‌های افرا پلت (Acer velutinum Boiss)

دوره 61، شماره 3، فروردین 1388

حامد یوسف‌زاده؛ مسعود طبری؛ کامبیز اسپهبدی