کلیدواژه‌ها = زنبور برگخوار صنوبر
بررسی تأثیر سایه در میزان رشد قطری و ارتفاعی صنوبر و تراکم جمعیت

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

سیدابراهیم صادقی؛ پریسا محمدپور؛ محمود محمدی؛ جواد یوسفی