کلیدواژه‌ها = رسوب ویژه دبی موثر و حوزه آبخیز گرگان
بررسی مقدار- فراوانی دبی موثر بار معلق در زیر‌حوزه‌های

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

سادات فیض‌نیا؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی؛ جعفر دستورانی