کلیدواژه‌ها = حوزه‌ی آبخیز طالقان و آنالیز رگرسیونی
بررسی و تعیین عوامل موثر بر رسوبدهی حوزه‌های آبخیز

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

محمد شعبانی؛ سادات فیض‌نیا؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی