نویسنده = �������������������� ��������
اندازه‌گیری ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی سپیدار(کبوده) ایران (Populus alba) و تدوین مقاومت‌های مجاز آن

دوره 61، شماره 5، فروردین 1388

محمد شمسیان؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ عباس قلندرزاده