نویسنده = ���������������� ����������������
ارزیابی مدل‌های آماری برای پیش‌بینی مقاومت به ترکیدن و پاره‌شدن کاغذ روزنامه در صنایع چوب و کاغذ مازندران

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

محمدهادی مرادیان؛ قنبر ابراهیمی؛ حسین رسالتی؛ آنتونیو دورادو