نویسنده = ����������������������� ��������
بررسی قابلیت تصاویر سنجنده ASTER جهت تهیه نقشه تراکم جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: جنگل‌های مریوان)

دوره 61، شماره 4، فروردین 1388

ناصر احمدی‌ثانی؛ علی‌اصغر درویش‌صفت؛ محمود زبیری؛ علی فرزانه