نویسنده = ��������������������� ��������������
بررسی سیتوژنتیکی گو نه‌هایی از جنس شبدر در استان فارس با بهره گیری از سیستم آنالیز تصویری

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

مهرناز ریاست؛ سیدمحسن حسام‌زاده؛ سارا صادقیان؛ احمد حاتمی