نویسنده = ������������������� ����������
بررسی تغییر ویژگی‌های مکانیکی کاغذ روزنامه در زاویه‌های مختلف

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

پیمان قبادی‌فر؛ سعید کاظمی‌نجفی؛ سعید مهدوی