نویسنده = ���������������������������������� ������