نویسنده = �������������� ������������
تهیه نقشه‌های رقومی برخی از ویژگی‌های شیمیایی خاک با استفاده از

دوره 61، شماره 1، فروردین 1388

مرتضی اکبری؛ کوشیار مختاری؛ سعید پورمنافی