نویسنده = سودابه علی‌احمد کروری
بررسی فعالیت آنزیم پراکسیداز درختان حرا در برابر تنش فلزات سنگین

دوره 60، شماره 6، اسفند 1387

حسین ولی‌پور کهرود؛ سودابه علی‌احمد کروری؛ انوشیروان شیروانی؛ افشین دانه‌کار