نویسنده = ����������������������������� ������������