نویسنده = ���������� ������
بررسی‌کمی‌ و کیفی زایدات میادین میوه و‌ تره‌بار شهر تهران

دوره 60، شماره 5، اسفند 1387

قاسمعلی عمرانی؛ مسعود منوری؛ رضا نقوی؛ علی بانی‌مهجور