نویسنده = �������������� �����������������
تعیین مؤثرترین شاخص‌های رویشگاهی برای ارزیابی گون‌زارهای کتیرایی

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

محمدرضا وهابی؛ مهدی بصیری؛ محمدرضا مقدم؛ علی‌اصغر معصومی