نویسنده = ��������������������� ����������������
بررسی جوامع گیاهی باغ شاد و تهیه نقشه جوامع گیاهی منطقه

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387

امیرحسین کاشی‌پزها؛ یونس عصری؛ حمیدرضا مرادی