بررسی جوامع گیاهی باغ شاد و تهیه نقشه جوامع گیاهی منطقه

نویسندگان

چکیده

منطقه باغ شاد بخشی از پارک ملی خجیر به مساحت 2310 هکتار است. این منطقه در 22 کیلومتری شرق تهران و در جنوب جاده هراز قرار دارد. از نظر موقعیت جغرافیایی در فاصله بین ?41 ?36 ?35 و ?33 ?39 ?35 عرض شمالی و ?29 ?40 ?51 و ?52 ?46 ?51 طول شرقی قرار گرفته است. در این تحقیق پوشش گیاهی منطقه بر اساس روش براون_ بلانکه بررسی شد. تشکیلات گیاهی اصلی و فرعی بر مبنای معیار فیزیونومیکی مشخص و در هر یک بر اساس معیارهای فلورستیکی و اکولوژیکی افراد جامعه تشخیص داده شد. برای تعیین سطح قطعات نمونه در هر فرد جامعه از روش سطح حداقل استفاده شد و در مجموع 85 قطعه نمونه از کل منطقه برداشت شد. اطلاعاتی که از قطعات نمونه برداشت شد، شامل ضریب فراوانی _ چیرگی و ضریب جامعه‌پذیری گونه‌های گیاهی بود. تجزیه و تحلیل داده‌های جامعه‌شناختی گیاهی با استفاده از نرم‌افزار آنافیتو (Anaphyto) به دو روش رسته‌بندی و طبقه انجام گرفت. با توجه به‌اینکه در منطقه مورد بررسی افراد جوامع گیاهی متعددی وجود داشت، پس از تجزیه و تحلیل اولیه به تجزیه و تحلیل جزیی اقدام شد. سپس با استفاده از نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل قطعات نمونه و گونه‌ها، جدول جامعه‌شناسی گیاهی ساخته شد. بر این اساس 9 جامعه گیاهی و 6 زیر جامعه گیاهی در منطقه مورد بررسی تشخیص داده شد. پس از تعیین محدوده جوامع و زیرجوامع گیاهی ، نقشه جامعه‌شناسی گیاهی منطقه با استفاده از نرم‌افزار Arc View 3.1 تهیه شد.

کلیدواژه‌ها