نویسنده = شعبانعلی غلامی
ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی دبی ماهانه بر پایه تحلیل سری‌های زمانی

دوره 61، شماره 2، فروردین 1388

محمدرضا قنبرپور؛ مریم امیری؛ شعبانعلی غلامی


بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی در رواناب سطحی

دوره 4، شماره 3، اسفند 1387

حسین سعادتی؛ شعبانعلی غلامی؛ فرود شریفی؛ سیدعلی ایوب‌زاده