نویسنده = �������������� ����������������
بررسی موانع اقتصادی ، اجتماعی در اجرای عملیات طرح جنگلداری در منطقه کیاسر – مازندران

دوره 58، شماره 2، فروردین 1384

شیرزاد محمد نژاد کیاسری؛ شعبانعلی نوروزی؛ عباس علیپور