نویسنده = ������������ ������ ����������
ازدیاد غیر جنسی نوئل آبی ، 'Koster'Picea pungens ، از طریق پیوند و قلمه زنی ، تحت تیمارهای مختلف هورمونی

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

سعید ریزی؛ روح انگیز نادری؛ احمد خلیقی؛ ذبیح ا... زمانی؛ وحید اعتماد