نویسنده = ���������� �������� ��������
بررسی قابلیت استفاده از نقشه های ژئومورفولوژی در مکان یابی مناطق مستعد پخش سیلاب در منطقه میمه

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

باقر قرمز چشمه؛ سادات فیض نیا؛ جعفرغیومیان؛ غلامرضا زهتابیان