نویسنده = ���������� �������������� ������
کاربرد روش ICD به منظور تعیین شدت وضعیت فعلی بیابان زایی در حوزه آبخیز کوهدشت

دوره 59، شماره 1، مهر 1385

غلامرضا چمن پیرا؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی