نویسنده = ���������� ������������ ����������
بررسی سرعت امواج اولتراسونیک و خواص مکانیکی در زوایای مختلف تخته خرده چوب

دوره 58، شماره 4، دی 1384

سعید کاظمی نجفی؛ علیرضا عباسی مرشت؛ قنبر ابراهیمی