نویسنده = ���������������� �������� ������
بررسی تخریب وارده به عرصه جنگل ( زاد آوری و خاک ) در اثر حمل چوب به روش سنتی

دوره 58، شماره 4، دی 1384

محمد رضا غفوریان؛ هوشنگ سبحانی؛ محمد رضا مروی مهاجر