نویسنده = ������������ ������ �������� ������
تهیه مدل تخمین رسوب لحظه ای در حوزه آبخیز زرین درخت

دوره 58، شماره 4، دی 1384

سید حمید رضا صادقی؛ بهاره توفیقی؛ محمد مهدوی


تخریب رسوب روزانه با استفاده از مدلسازی دینامیک در حوزه آبخیز کسیلیان

دوره 57، شماره 2، مهر 1383

سید حمید رضا صادقی؛ علی نیکپور؛ سید علی ایوب زاده