نویسنده = ������������ ������ �������� ������ ��������