نویسنده = عبدالرحمن حسین زاده
مطالعات آنزیمی در ارتباط با چوبی شدن در اکالیپتوس

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

نوشین طغرایی؛ داود پارسا پژوه؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ سودابه علی احمد کروری