نویسنده = ���������� ������ ������ ���������� ����������
تعیین رطوبت بهینه برای مقدار جذب و عمق نفوذ کرئوزوت در تراورس های چوبی راش

دوره 57، شماره 1، تیر 1383

حمیدرضا تقی یاری؛ داود پارسا پژوه؛ علی نقی کریمی مزرعه شاهی؛ سعید امیری