نویسنده = �������� ������������ ��������
مدیریت مواد زاید جامد صنایع خودروسازی کشور (مطالعه موردی : شرکت ایران خودرو)

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

نعمت اله خراسانی؛ علیرضا گیتی پور؛ بهاره لرستانی