نویسنده = ���������� �������� ���������������� ��������
منشاءیابی رسوبات بادی منطقه رفسنجان

دوره 58، شماره 3، مهر 1384

هادی معماریان خلیل آباد؛ حسن احمدی؛ سید کاظم علوی پناه؛ محمدرضا اختصاصی