نویسنده = �������������� �������� ��������������
تهیه نقشه پوشش گیاهی با دو روش ژئومورفولوژی و واحدهای فیزیوگرافی (مطالعه موردی :حوزه آبخیز طالقان )

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

حسین ارزانی؛ حسن احمدی؛ زینب جعفریان جلودار؛ محمد جعفری