نویسنده = ���������������� ��������������
مقایسه روش های آماری برآورد رسوب معلق رودخانه ها

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

محمدرضا میرزایی؛ محمود عرب خدری؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی