نویسنده = �������������������� ������������
بررسی تاثیر آبرفت های نهشته شده با برخاستگاه متفاوت بر نفوذ پذیری شبکه های سنتی استحصال سیلاب

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

کورش کمالی؛ محمود عرب خدری؛ مهرداد اسفندیاری؛ منوچهر زرین کفش