نویسنده = ������������������ ����������
تعیین الگوی بهینه بهره برداری از منابع حوزه های آبخیز با استفاده از برنامه ریزی هدف

دوره 56، شماره 1، تیر 1382

محسن محسنی ساروی؛ مجتبی فرزانگان؛ مجید کوپاهی؛ مجید خلقی