نویسنده = ���������������� ����������������
بررسی عملکرد اکسیدکننده ها (اسید نیتریک و پراکسید هیدروژن )بر روی سطوح چوب به وسیله طیف سنجی FTIR

دوره 58، شماره 1، فروردین 1384

نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ سید احمد میرشکرایی


فعال سازی سطوح ذرات چوب و استفاده از اتصال دهنده های غیرمتداول در ساخت تخته خرده چوب

دوره 56، شماره 2، مهر 1382

نورالدین نظرنژاد؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری