نویسنده = ������������ ������������
بررسی خواص راستایی تخته خرده چوب به وسیله روش استاتیک واکوستیک

دوره 56، شماره 3، دی 1382

سعید کاظمی نجفی؛ ویچیتا بوکور؛ قنبر ابراهیمی